عبارت را در

دانش چگونه در انسان نهادینه مي شود؟

عنه عليه‏السلام :

مَن أكثَرَ الفِكرَ فيما تَعَلَّمَ أتقَنَ عِلمَهُ ، وفَهِمَ ما لَم يَكُن يَفهَم .

امام على عليه‏السلام :

هركه در آموخته‏هايش زياد بينديشد ، دانش خود را استوار گرداند و آنچه را نمى‏فهميده است بفهمد .