عبارت را در

كدام دانشجو، بوی بهشت را نمی یابد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَنِ ابتَغى العِلمَ لِيَخدَعَ بهِ النّاسَ لَم يَجِدْ رِيحَ الجَنّةِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر كس دانش را براى فريفتن مردم بجويد ، بوى بهشت را نيابد .