عبارت را در

دانش اندك بهتر است یا عبادت بسیار؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

قَليلُ العِلمِ خَيرٌ مِن كَثيرِ العِبادَةِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

انـدكى دانـش ، بهتر از بسيارى عبادت است .