عبارت را در

فرق عالم و جاهل چيست؟

عنه عليه‏السلام :

العالِمُ حَيٌّ وإن كانَ مَيِّتا ، الجاهِلُ مَيِّتٌ وإن كانَ حَيّا .

امام على عليه‏السلام :

عالِـم زنده‏است ، گـر چـه مـرده باشد ؛ نادان مرده‏است ، گر چه زنده باشد .