عبارت را در

مركب دانشمندان با چه چيزي سنجیده مي شود؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

يُوزَنُ يَومَ القِيامَةِ‏مِدادُ العُلَماءِ ودِماءُ الشُّهَداءِ فيَرجَحُ مِدادُ العُلَماءِ عَلى دِماءِ الشُّهَداءِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

روز قيامت مركّب عالمان و خون شهيدان با هم وزن مى‏شوند و مركّب عالمان بر خون شهيدان مى‏چربد .