عبارت را در

دانشمندان به چه درجه ای نزدیكند؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

أقرَبُ النّاسِ مِن‏دَرَجَةِ النُّبُوَّةِ أهلُ العِلمِ والجِهادِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

نزديكترين مردم به درجه پيامبرى ، دانشمندان و رزمندگانند .