عبارت را در

آیا دانش، ارزش آور است؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

أكثَرُ النّاسِ قيمَةً أكثَرُهُم عِلما ، وأقَلُّ النّاسِ قيمَةً أقَلُّهُم عِلما .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

با ارزشترين مردم، كسانى هستند كه از دانش بيشترى برخوردارند و كم‏ارزشترين مردم كسانى هستند كه از دانش كمترى بهره‏مندند .