عبارت را در

كسی كه بدون وصیت بمیرد از چه چیزی محروم شده است؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

الَمحرومُ مَن حُرِمَ الوَصيَّةَ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

محروم (از رحمت خدا) كسى است كه از وصيّت كردن محروم شود .