عبارت را در

آيا مي توان مرده را شبانه دفن كرد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

لاتَدفِنوا مَوتاكُم باللّيلِ إلاّأن تَضطَرُّوا .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مردگان خود را شب دفن نكنيد ، مگر اين كه ناچار باشيد .