عبارت را در

انسان ها به چه حالتي برانگيخته مي شوند؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن ماتَ على شيءٍ بَعثَهُ‏اللّه‏ُ علَيهِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر كس با هر چيزى (از اعمال و صـفات) بميرد ، خداوند او را با همان بر مى‏انگيزد.