عبارت را در

وقتي كسي مي ميرد چه اتفاقاتي برايش مي افتد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إذا ماتَ أحَدُكُم فَقد قامَت قِيامَتُهُ ، يَرى ما لَهُ مِن خَيرٍ و شَرٍّ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هرگاه يكى از شما بميرد، قيامتش برپا شده است، خوبى ها و بدى هاى خود را مى بيند.