عبارت را در

چه منظره اي ترسناكتر از قبر است؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

ما رَأيتُ مَنظَرا إلاّ والقَبرُ أفظَعُ مِنهُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مـنـظره‏اى نـديدم مـگـر ايـن كه قـبر از آن ترسناك‏تر بود .