عبارت را در

چه مقدار زمان مي توان براي صله ي رحم صرف كرد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

سِرْ سَنَةً صِلْ رَحِمَكَ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

براى به جا آوردن صله رحم (حتّى اگر شده) يك‏سال راه پيمايى كن .