عبارت را در

ثمره معنوی ازدواج چیست؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن أحَبَّ أن يَلقَى اللّه‏َ طاهِرا مُطَهَّرا فَلْيَلْقَهُ بزَوجَةٍ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر كه دوست دارد كه پاك و پاكيزه خدا را ديدار كند ، با داشتن همسر به ديدارش رود .