عبارت را در
اطلاعات مربوطه يافت نشد.

...........................................فصل دوم: فضيلت ادب و ترغيب به آن...........................................