عبارت را در

سرزنش كردن

پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله :

هر گاه خدمتكار يكى از شما زنا كرد ، او را حدّ بزند ، امّا سرزنشش نكند.

------------------------------------------------------

پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله :

هر كس مؤمنى را به چيزى سرزنش كند ، نميرد تا آن كه خودش مرتكب آن كار شود.