عبارت را در

تحقير كردن

پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله :

هيچ يك از مسلمانان را كوچك مشمار ؛ زيرا كوچك آنان در نزد خداوند ، بزرگ است.