عبارت را در

خشم

الكافى ـ به نقل از على بن اسباط از يكى از شيعيان ـ :

پيامبر خدا از ادب كردن ( تنبيه ) در هنگام خشم ، نهى فرمود.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

هنگام خشم ، ادب نبايد كرد (يا تأديب اثر ندارد) .