عبارت را در

بسيار سرزنش كردن

امام على عليه‏السلام :

بسيار سرزنش مكن كه كينه مى‏آورد و به دشمنى و نفرت مى‏انجامد . كسى را سرزنش كن كه اميد دارى سرزنش تو در او كارگر بيفتد.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

بسيار سرزنش مكن كه اين كار ، كينه مى‏آورد و به نفرت و دشمنى انجامد. بسيار سرزنش كردن ، از سوء ادب است.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

افراط در سرزنش ، آتش لجاجت را شعله‏ور مى‏سازد.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

زنهار! پياپى سرزنش مكن ؛ زيرا كه اين كار به ]اصرارِ بر [گناه وا مى‏دارد و سرزنش را بى‏اثر مى‏سازد.