عبارت را در

آخرين دوا و چاره

امام على عليه‏السلام :

اين امر [خروج ناكثين] را تا زمانى كه قابل مهار كردن باشد ، مهار مى‏كنم ، و اگر چاره‏اى نيافتم ، آخرين دوا ، داغ كردن است [و با آنها مى‏جنگم].

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

كسى كه احترام نهادنْ اصلاحش نكند ، اهانت كردنْ اصلاحش مى‏كند.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

كسى كه احترام نهادن درستش نكند ، اهانت كردن [به او] ، درستش مى‏كند.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

هر گاه احترام نهادن ، سود نبخشد ، اهانت كردنْ كارگرتر است . و هر گاه تازيانه كارگر نباشد ، شمشير مؤثرتر است.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

احترام نهادن ، به همان اندازه كه فرومايه را فاسد مى‏كند ، بزرگوار را اصلاح مى‏كند.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

كسى كه زيبايىِ مدارا اصلاحش نكند ، بدىِ مجازاتْ اصلاحش مى‏كند .