عبارت را در

تربيت كردن با رفتار

امام على عليه‏السلام :

هر كس خود را پيشواى مردم قرار دهد ، بايد پيش از تعليم ديگران ، به تعليم خويش مبادرت كند و پيش از آن كه با زبان و گفتارش تربيت كند ، بايد با رفتار و كردارش به تربيت ديگران بپردازد ، و كسى كه آموزگار و مربّى خويش باشد ، بيشتر از كسى كه آموزگار و مربّى مردم باشد ، سزاوار تجليل است.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

بدرفتار را با نيكْ‏رفتارى‏ات اصلاح كن ، و با گفتار نيك و زيبايت ، به نيكى رهنمون شو .

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام ـ در حكمت‏هاى منسوب به ايشان ـ :

كسى كه اخلاق خود را درست نكند ، تربيت‏آموزى او ، به مردم سود نمى‏بخشد.