عبارت را در

شرافت و سَروَرى

امام على عليه‏السلام :

برترين شرافت ، ادب است.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

شرافت ، به عقل و ادب است ، نه به مال و حسب و نَسَب.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

ادب ، خود ، سَروَرى است.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام ـ در پاسخ به اين پرسش كه :

افتخار به چيست؟ ـ : به يكى از اين سه چيز : دارايىِ نمايان ، يا ادب درخشان ، يا شغل آبرومند.