عبارت را در

زيور حَسَب و نَسَب

پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله :

كسى كه حَسَبش او را بنشاند ، ادبش او را برخيزانَد [و بلندپايه گردانَد] .

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

تحصيل ادب ، مايه زيبايىِ حسب و نسب است.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

ادب بياموز كه ادب ، زيور حسب و نسب است.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

ادب ، از حَسَب و نسب بى‏نياز مى‏گرداند.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

ادبِ نيكو ، جانشين حَسَب و نسب است.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

ادب ، خود ، يك حسب و نسب است.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

مروّت خردمند ، در ديندارىِ اوست ، و حسب و نسبش ، ادب او.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

ادب ، برترين حسب و نسب است.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

هر حسب و نسبى ، پايان‏پذير است؛ مگر خرد و ادب.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

هيچ حسب و نسبى ، رساتر از ادب نيست.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

هيچ حسب و نسبى ، سودمندتر از ادب نيست.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

هيچ حسب و نسبى ، والاتر از ادب نيست.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

شريف‏ترين حسب و نسب ، ادب نيكوست.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

ارجمندترين حسب و نسب ، نيكويىِ ادب است.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

نيكو نَسَبى است ادبِ نيكو.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

گرامى‏ترين نَسَب ، نيكْ ادبى است.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

ادب خوش ، بهترين نَسب و ارجمندترين سبب است.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

اندكى ادب ، بهتر از [داشتنِ] نَسَبِ بسيار است.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

شرافت ادب ، ارجمندتر از شرافت نَسَب است.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

نيكويىِ ادب ، زشتى نَسَب را مى‏پوشاند.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام ـ در ديوان منسوب به ايشان ـ :


اگر جان آدمى از سيم ساخته شود/
هر گاه تصفيه شود ، به خاطر فضيلتى كه دارد ، به زر تبديل مى‏شود .
جوان‏مرد را حَسَبى نباشد؛ مگر آن گاه كه كامل گردد/
آداب او ، و آداب و حَسَب ، هر دو را به چنگ آورد .

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام ـ در ديوان منسوب به ايشان ـ :


فرزندِ هر كه خواهى باش و ادب به دست آر /
كه ادبِ پسنديده ، تو را از نسب بى‏نياز مى‏گردانَد .
نَسبِ شخصِ با حَسَب ، او را بى‏نياز نمى‏كند/
اگر زبان و ادبى [نيكو] نداشته باشد .
جوان‏مرد كسى است كه گويد : من خود چنينم /
جوان‏مرد كسى نيست كه گويد : پدرم [ چنان ] بود.