عبارت را در

آراستگى جان

امام على عليه‏السلام :

آن كه در سخن و رفتار ، دلباخته ادب باشد ، جانِ خويش را آراسته سازد.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

همانا تو به اَدَبَت بهاگذارى مى‏شوى ، پس ، آن را به بردبارى
بياراى.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

خرد آدمى ، سامان بخش اوست ، و ادبش مايه قوام او ، و راستى و راستگويى‏اش پيشواى او ، و سپاس‏گزارى‏اش كمال او.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

ادب ، كمال مرد است.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

ادب ، زيباترين خصلت است.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

هيچ جامه‏اى چون [ آراستگى به ] آداب نيست .

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

هيچ زيورى چون ادب نيست.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

آداب ، جامه‏هايى نيكو و زيبا هستند.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

آداب ، جامه‏هايى نو هستند.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

آداب ، جامه‏هايى نو و تازه هستند.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

اى مؤمن! اين دانش و ادب ، بهاى جان توست ، پس در آموختن آن دو بكوش ، كه هر چه بر دانش و ادبت افزوده شود ، بر قدر و قيمت تو افزوده مى‏شود . با دانش و علم است كه به پروردگارت راه مى‏يابى ، و با ادب است كه به پروردگارت خوش خدمتى مى‏كنى ، و با ادب در خدمت‏گزارى است كه بنده سزاوار ولايت و قرب او مى‏شود .
پس [اين ]نصيحت را بپذير تا از عذاب بِرَهى.