عبارت را در

كمال خِرَد

پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله :

ادبِ نيكو ، زيور خِرَد است.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

ادب ، سيماى خِرَد است ؛ پس خردِ خويش را آن گونه كه مى‏خواهى ، نيكو و زيبا گردان .

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

هر چيزى ، به خِرَد نياز دارد ، و خرد ، به ادب نيازمند است.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

همان گونه كه زراعت ، تشنه باران است ، خردمندان نيز به ادب نيازمندند .

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

درستىِ خرد ، در ادب است.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

نيكو همدمى است ادب براى خرد.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

خرد ندارد كسى كه ادب ندارد.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

ادب ، حجّت خرد است ، و دانش ، حجّت دل.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

بهترين خرد ، ادب است.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

ادب ، سبب تيزهوشى مى‏شود.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

كسى كه ادبش بر خردش افزون باشد ، به سان شبانى است در ميان گوسفندان بسيار.

------------------------------------------------------

امام حسن عليه‏السلام :

ادب ندارد كسى كه خرد ندارد.

------------------------------------------------------

امام زين العابدين عليه‏السلام :

هم‏نشينى با نيكان ، فراخواننده به نيكى و پاكى است . و آداب دانشمندان ، افزاينده خِرَد است.