عبارت را در

مددخواهى از خدا

امام على عليه‏السلام ـ از دعاهاى ايشان در سحرگاهِ هر شب و در پىِ خواندن دو ركعت نماز فجر ـ :

بار خدايا! مرا خِرَدى كامل ، اراده‏اى استوار ، انديشه‏اى وزين ، دلى هوشيار ، و دانشى بسيار ، و ادبى درخشان ، روزى فرما ، و همه اينها را در جهت سود و مصلحت من قرار بده و به زيان من قرارشان مده ؛ به رحمت خودت ، اى مهربان‏ترينِ مهربانان.

------------------------------------------------------

امام رضا عليه‏السلام ـ در سخنانى از ايشان كه فضل بن شاذان گرد آورده است ـ :

«ما را به راه راست هدايت فرما» (يعنى) درخواست هدايت براى ادب خداوند ، و چنگ زدن به ريسمان او ، و طلب افزايش معرفت به پروردگار خود و به بزرگى و عظمت او .