عبارت را در

تأسّى جستن به نيكان

امام على عليه‏السلام ـ در نامه‏اى به فرزندش حسن عليه‏السلام ـ :

از نيكان پيروى كن ، آداب آنان را سرمشق خود قرار ده ، و به شيوه رفتار ايشان ، رفتار كن.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

حكيمانِ روزگاران گذشته مى‏گفتند : آمد و شد كردن به خانه‏ها بايد به خاطر ده چيز باشد : .. . دهم : خانه‏هاى كسانى كه با رفتن به نزد آنها ، سودى حاصل آدمى شود ، و از آنان ادب نيكو آموخته گردد ، و از گفتگو با ايشان ، انس و الفتى پديد آيد.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام ـ در يكى از خطبه‏هايش ـ :

بار خدايا! من مى‏دانم كه دانش [و معرفت ]به كلى [ از ميان مردم] رخت برنمى‏بندد ، و ريشه‏هايش قطع نمى‏شود ، و مى‏دانم كه تو زمينت را از حجّت خويش بر بندگانت ـ خواه حجّتى آشكار كه از او فرمان برده نمى‏شود و يا بيمناك و ناشناخته ـ تُهى نمى‏گردانى تا حجّت‏هايت باطل نگردد ، و دوستانت پس از آن كه هدايتشان كردى ، گمراه نشوند . اما اينان كجايند و چَندند؟ اينان شمارشان كمترين است؛ اما در نزد خداوندِ بلندْنام ارجمندترين‏اند . پيرو رهبران دين‏اند؛ همان پيشوايانِ هدايتگر . متأدّب به آداب ايشان هستند و راه آنان را مى‏پويند . اين جاست كه دانش [و معرفت ]ايشان را به حقيقت ايمان راه مى‏برَد ، و در نتيجه ، جان‏هايشان نداى پيشوايان دانش را لبّيك مى‏گويد ، و از احاديث و سخنان ايشان ، آنچه را كه بر ديگران سخت و دشوار مى‏آيد ، نرم و آسان مى‏يابند ... .

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام ـ در خطبه‏اى بر منبر كوفه ـ :

بار خدايا! تو را حتما حجتّ‏هايى در روى زمينت هست ، حجّتى پس از حجّتى بر خلقت ، كه مردم را به دينت رهنمون شوند و علم [و معرفتِ] تو را به آنان بياموزند تا مبادا پيروان اولياى تو پراكنده شوند . آن حجّت ، يا آشكار است اما فرمانش برده نمى‏شود ، و يا پنهان است و انتظارِ [ظهورِ ]او را مى‏كشند . اگر اين حجّت‏ها ، در حال صلح ، تنشان از مردم پنهان باشد ، دانش ديرين و منتشر آنان ، از ايشان پنهان نيست ، و آدابشان در دل‏هاى مؤمنان ، پابرجاست و طبق آن عمل مى‏كنند.

------------------------------------------------------

امام زين العابدين عليه‏السلام :

شما اى روشنْ ضميران! پند گيريد و خدا را براى آن كه هدايتتان كرد ، سپاس گوييد ، و بدانيد كه از قبضه قدرت خداوند ، به سوى قدرتى ديگر بيرون نخواهيد رفت ، و خدا و رسول او ، به زودى كردار شما را خواهند ديد و آن گاه ، در پيشگاه او ، گرد آورده مى‏شويد . پس ، از اندرزها بهره گيريد و از آداب (اخلاق و رفتار) نيكان پيروى كنيد.