عبارت را در

تجربه

امام على عليه‏السلام :

تجربه‏ها ، بهترين آموزگار ادب‏اند .

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

شب و روز ، بر هر كه بگردند ، او را ادب مى‏آموزند و فرسوده‏اش مى‏سازند و به مرگ ، نزديكش كنند.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

دنيا ، در حقيقت ، سه روز است : روزى كه به كلّى گذشته است و بازنمى‏گردد ؛ روزى كه در آن به سر مى‏برى و بايد غنيمتش بشمارى ؛ و روزى كه نمى‏دانى چه كسانى اهل آن هستند و شايد تو در آن روز ، [از دنيا ]كوچيده باشى . پس «ديروز» ، حكيمى ادب‏آموز است و «امروز» ، دوستى بدرودگويان ، و از «فردا» فقط اميدى در دست توست.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام ـ در ديوان منسوب به ايشان ـ :


روزگار ، ادبم آموخت و نوميدى [از مردم] ، بى‏نيازم ساخت/
و خوراكِ بخور و نمير ، قانعم كرد و شكيبايى ، مرا پَروَرانْد .
تجربه روزگار ، چنان مرا آزموده ساخت كه/
من نهى كردم آن را كه همواره مرا نهى مى‏كرد .