عبارت را در

ترس از خدا

تحف العقول :

از نجواهاى خداوند ـ كه ارجمند است ستايش او ـ با عيسى بن مريم ـ كه درودهاى خدا بر آن دو باد ـ : « ... اى عيسى! دلت را به ادبِ ترس [از من] ، آراسته گردان».