عبارت را در

دانش و معرفت

امام على عليه‏السلام :

هر گاه دانش [و معرفتِ] آدمى فراوان شود ، ادبش افزون و ترس او از پروردگارش ، دوچندان مى‏گردد.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

با دانشمندانْ هم‏نشينى كن تا دانشت فراوان شود ، و ادبت نيكو گردد ، و تزكيه نفس بيابى.