عبارت را در

برحذر داشتن از بى‏ادبى

پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله :

از آنچه مايه بى‏ادبى مى‏شود ، بپرهيز.

------------------------------------------------------

پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله :

از خنديدنِ بى‏تعجّب [و بى‏جا] ، يا راه رفتن و سخن گفتنِ بى‏ادبانه بپرهيز.

------------------------------------------------------

پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله :

خداوند ، هيچ بنده‏اى را پست نشمرْد مگر آن كه او را از
دانش و ادب محروم ساخت.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

هر كه برترينِ خصلت‏هايش ادب او نباشد ، كمترين حال و روزش اين است كه به هلاكت و نابودى در افتد.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

هر كه ادبش اندك باشد ، بدى‏هايش بسيار گردد.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام ـ در حكمت‏هاى منسوب به ايشان ـ :

نداشتن ادب علّت همه بدى‏هاست.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

آن را كه ادب نباشد ، اصالتش تباه گردد.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

كسى كه بى‏ادب باشد ، اصالتش بدنام شود.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

بد اصل و نسبى است بى‏ادبى.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

كسى كه نداشتن ادب ، او را عقب افكند ، عظمت اصالتش ، او را پيش نيفكنَد.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

كسى كه پستىِ ادبش او را پست گردانَد ، شرافت خانوادگى‏اش او را بلندمرتبه نگردانَد.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

با وجود سوء ادب ، هيچ بزرگى و شرافتى در كار نيست.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

دوستى با شخص بى‏ادب ، ناب و صميمانه نخواهد شد.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

كسى كه از ادب بى‏بهره باشد و لودگى در پيش گيرد ، روى رياست و سرورى نمى‏بيند.

------------------------------------------------------

امام صادق عليه‏السلام :

نه انسان متكبر بايد [ از ديگران ] توقّع ستايش را داشته باشد ، نه فريبكار توقّعِ داشتنِ دوست بسيار ، و نه بى‏ادبْ انتظارِ ارجمندى.

------------------------------------------------------

امام صادق عليه‏السلام :

هر آينه شيطان ، در عالِمِ بى‏بهره از ادب ، بيشتر طمع مى‏بندد تا عالمِ برخوردار از ادب . پس ، ادب در پيش گيريد كه در غير اين صورت ، بيابانى [فاقد تمدّن ]خواهيد بود.