عبارت را در

ترغيب به ادب

امام على عليه‏السلام :

ادب‏جويى ، برتر از طلاجويى است.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

جوينده ادب ، دورْانديش‏تر از جوينده طلاست.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

مردم به ادب (فرهنگ و تربيتِ) درست ، نيازمندتر از سيم و زرند.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

شما به كسب ادب ، نيازمندتريد تا به كسب سيم و زر.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

ادب مرد ، بهتر از زَر اوست .

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

زيور مردان ، ادب است ، و زيور زنان ، زَر.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

ادبِ نيكو ، بهترين يار است و برترين همدم.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

ادب ، بهترين ميراث است.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

بدانيد كه اساس كار شما ، دين است و نگهدارنده شما [از گناهان] ، تقوا ، و زيورتان ، ادب.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام ـ در سفارش به فرزندش حسن عليه‏السلام ـ :

دِلَت را با ادب ، فروزان گردان ، آن چنان كه آتش با هيمه فروزان مى‏شود . و چونان گردآورنده هيمه در شب ، يا چون كف و خس و خاشاك روى سيلاب مباش.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام ـ در سفارش به فرزندش محمّد بن حنفيه ـ :

دلت را با ادب ، فروزان گردان ، همچنان كه آتش با هيمه فروزان مى‏شود ؛ زيرا كه نيكو كمكى است ادب براى [رشد ]طبيعت ، و تجربه‏ها براى خردمند.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

اى جوينده دانش! همانا دانش ، داراى فضيلت‏هاى بسيار است : سَرَش فروتنى است .. . و اسلحه‏اش نرمگويى ، و شمشيرش خرسندى ، و كمانش مدارا ، و سپاهش گفتگو با دانشمندان ، و دارايى‏اش ادب.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

اى مردم! خود به ادب [و تربيت] كردن نفْس‏هايتان بپردازيد و آن را از ناشكيبى در برابر عادت‏هايشان بازبداريد.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

هر كه به ادب دل بست ، بدى‏هايش كاستى يافت.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

اى جوانان! اعتبار و شرفتان را با ادب ، و دينتان را با دانش ، پاسدارى كنيد .

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام ـ از سفارش‏هاى آن حضرت به فرزندش حسن عليه‏السلامـ :

فرزندم! بهره خويش از ادب نگهدار ، و دلت را براى آن خالى گردان ؛ زيرا دل تو ، ارجمندتر از آن است كه اندك آلودگى با آن آميخته شود ، و بدان كه اگر فقير شوى ، به واسطه ادب ، بى‏نياز مى‏گردى ، و اگر غريب و تنها شوى ، او چنان ياورى براى توست كه با وجود او ، ديگر تنها نيستى.
ادب باروركننده خرد ، فروزنده دل ، زيور زبان ، و راهنماى آدمى به خصلت‏هاى والاى انسان‏هاست ، و اگر ادب نباشد ، انسان جز يك حيوان يله و رها نخواهد بود.
زهى ادب كه غير آقا را آقا مى‏گردانَد! پس ادب بجوى و ادب به دست آور تا منزلت و مال به دست آورى . هر كه ادب جُست ، زبردست شد ، و هر كه آن را فرو نهاد ، زيردست گشت . خداوند ، ادب را با نيك‏بختان قرين ساخت ، و شوربختان را از آن محروم گردانيد.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام ـ در حكمت‏هاى منسوب به وى ـ :

ادب بياموزيد ؛ زيرا كه
] در اين صورت] اگر پادشاه باشيد ، برجسته مى‏شويد ، و اگر ميانه باشيد ، سرآمد مى‏شويد ، و اگر تنگ‏دست باشيد ، با ادبتان گذران زندگى مى‏كنيد.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

سه چيز است كه بالاتر از آنها وجود ندارد : ادب نيكو ، دورى از دو دلى ، و خوددارى از محرّمات.

------------------------------------------------------

امام صادق عليه‏السلام :

پنج چيز است كه در هر كس نباشد ، بهره چندانى در او نيست : دين ، خرد ، ادب ، آزادگى ، و خوش‏خويى.

------------------------------------------------------

الكافى ـ به نقل از مَسعدة بن صدقه ـ :

امام صادق عليه‏السلامفرمود : «اگر در عُمرت دو روز مهلت داده شدى ، يكى از آن دو روز را براى ادب خود قرار ده تا از آن براى روز مُردنت كمك بگيرى».
به ايشان گفته شد : اين كمك گرفتن چگونه است؟
فرمود : «به اين كه آنچه را از خود برجاى مى‏نهى ، نيكو تدبير كنى و استوارش گردانى».