عبارت را در

بهترین نوع سركه كدام است؟

رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

ما أقفَرَ أهلُ بَيتٍ مِن اُدمٍ فيهِ خَلٌّ ، وخَيرُ خَلِّكُم خَلُّ خَمرِكُم .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

كسانِ هيچ خانه‏اى كه در آن سركه باشد ، نانشان بى‏خورش نمى‏مانَد . برترين سركه شما نيز سركه شرابتان است .