عبارت را در

خرمای عجوه چه خواصی دارد؟

رسول الله صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

العَجوَةُ مِنَ الجَنَّةِ ، وفيها شِفاءٌ مِنَ السَّمِّ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

عَجْوه از بهشت است و درمان زهر ، در آن است .