عبارت را در

پرداخت زكات چه نقشي در زیاد شدن روزي دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إذا أرَدتَ أن يُثرِيَ اللّه‏ُ مالَكَ فَزَكِّهِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر گاه خواستى كه خداوند دارايى تو را زياد كند ، زكات آن را بپرداز .