عبارت را در

چه كسی باید از شهوتها چشم بپوشد؟

عنه عليه‏السلام :

مَن كَمُلَ عَقلُهُ استَهانَ‏بالشَّهَواتِ .

امام على عليه‏السلام :

كـسى كـه خـردش كامل باشد، شهوت‏ها را خوار شمارد .

------------------------------------------------------

عنه عليه‏السلام :

مَن كَرُمَت علَيهِ نَفسُهُ هانَت‏علَيهِ شَهَواتُهُ .

امام على عليه‏السلام :

هر كه خويشتن را ارج نهد ، شهوت‏هايش در نظر او بى‏ارج گردد .