عبارت را در

هوا پرستان چه جایگاهی دارند؟

عنه عليه‏السلام :

عَبدُ الشَّهوَةِ أذَلُّ مِن عَبدِالرِّقِّ .

امام على عليه‏السلام :

بنده شهوت،خوارتر از بنده زرخريد است .