عبارت را در

ترك امور بیهوده چه ثمره ای دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

أعظَمُ النّاسِ قَدرا مَن تَركَ‏ما لا يَعنيهِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

پـرارج‏ترين مـردم ، كـسى است كه آنچه را بيهوده است فرو گذارد .