عبارت را در

كیفر مدح گویان حكمران ستمگر چیست؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن مَدَحَ سُلطانا جائرا وتَخَفَّفَ وتَضَعضَعَ لَهُ طَمَعا فيهِ كانَ قَرينَهُ إلَى النّارِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر كس حكمران ستمگرى را مـدح گـويد و از سرِ چشمداشت به او ، خود را در برابرش خفيف و خوار گرداند ، همسفر او به سوى آتش باشد .