عبارت را در

ستودن در چه حد باید باشد؟

عنه عليه‏السلام :

إذا مَدَحتَ فاختَصِرْ ،إذا ذَمَمتَ فاقتَصِرْ .

امام على عليه‏السلام :

هرگاه‏ستودى، مختصر كن . هرگاه نكوهيدى كوتاه كن .