عبارت را در

دوست داشتن مدح و ثنای مبالغه آمیز چه پیامدی دارد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

حُبُّ الإطراءِ والثّناءِ يُعمي ويُصِمُّ عَنِ الدِّينِ ، ويَدَعُ الدِّيارَ بَلاقِعَ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

دوسـت داشتن مـدح و ثـناى مـبالغه‏آميـز (ممدوح را) از دين كور و كر مى‏سازد و خانه‏ها را (از اهلش) خالى مى‏كند .