عبارت را در

چه كسی از تنبلی به دور است؟

عنه عليه‏السلام :

المؤمنُ يرغَبُ فيما يَبقى ، ويَزهَدُ فيما يَفنى ... بَعيدٌ كَسَلُهُ ، دائمٌ نَشاطُهُ .

امام على عليه‏السلام :

مؤمن به آنچه ماندنى است راغب است و از آنچه رفتنى است رويگردان ... از تنبلى به دور است و پيوسته سرزنده و كوشاست .