عبارت را در

نتیجه ی بزرگی فروشی بر مردم چیست؟

عنه عليه‏السلام :

مَن تَكَبَّرَ علَى الناسِ ذَلَّ .

امام على عليه‏السلام :

هر كه بر مردم بزرگى فروشد ، خوار شود .