عبارت را در

چه كارهایی از بین برنده تكبرند؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن حَلَبَ شاتَهُ ورَقَعَ قَميصَهُ وخَصَفَ نَعلَهُ وواكَلَ خادِمَهُ وحَمَلَ مِن سُوقِهِ ، فَقَد بَرِئَ مِن الكِبرِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هـر كس خـودش گـوسفندش را بـدوشد و جامه‏اش را وصله كند و كفشش را پينه زند و با خدمتكارش هم غذا شود و كالايش را از بازار (به خانه) حمل كند ، بى‏گمان از كبر پاك شده‏است .