عبارت را در

تكبر چه اثری در عقل دارد؟

الإمامُ الباقرُ عليه‏السلام :

ما دَخَلَ قَلبَ امرِئٍشيءٌ مِن الكِبرِ إلاّ نَقَصَ مِن عَقلِهِ مِثلُ ما دَخَلَهُ مِن ذلكَ ، قَلَّ ذلكَ أو كَثُرَ .

امام باقر عليه‏السلام :

هيچ مقدارى از تكبّر به دل آدمى راه نيابد ، مگر اين كه به همان اندازه ، كم باشد يا زياد ، از خردش كاسته شود .