عبارت را در

ریخته شدن خون به ناحق چه اهمیتی نزد خداوند دارد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

لَزَوالُ الدنيا جَميعا أهوَنُ علَى‏اللّه مِن دَمٍ سُفِكَ بغيرِ حَقٍّ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

اگر همه دنيا نابود شود ، نزد خدا اهميتش كمتر از خونى است كه بنا حقّ ريخته شود .