عبارت را در

دشنام دادن به مردم چه پیامدی دارد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

لا تَسُبُّوا الناسَ فَتَكتَسِبُوا العَداوةَ بَينَهُم .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

به مردم ناسزا مگوييد كه با اين كار در ميان آنها دشمن پيدا مى‏كنيد .