عبارت را در

فحش دادن به مؤمن چه گناهی است؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

سِبابُ المؤمِنِ فُسوقٌ ، وقِتالُهُ‏كُفرٌ ، وأكلُ لَحمِهِ مِن مَعصيَةِ اللّه .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

ناسزاگفتن به مؤمن فسق است و جنگيدن با او كفر و خوردن گوشت او (غيبت كردن از وى) معصيت خداست .