عبارت را در

رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - از چه فتنه ای برای امتش بیمناك بود؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

لَأنا لِفِتنَةِ السَّرّاءِ أخوَفُ علَيكُم مِن فِتنَةِ الضَّرّاءِ ، إنّكُمُ ابتُلِيتُم بفِتنَةِ الضَّرّاءِ فَصَبَرتُم ، وإنّ الدنيا حُلوَةٌ خَضِرَةٌ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

راستى كه مــن از فـتنه خـوشى براى شـما بيمناكترم ، تا فتنه سختى . شما به فتنه سختى درافتاديد و صبر كرديد، امّا دنيا شيرين‏و خوش‏منظر است.