عبارت را در

آیا فال بد حقیقت دارد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

لا طِيَرَةَ ولا شُؤم .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

نه فال بد راست است و نه شومى .